Khi càng có nhiều doanh nghiệp phát triển thương hiệu ra nước ngoài, thì một điều quan trọng luôn ghi nhớ là phải hiểu đúng việc đăng ký