Có những brochure, nhìn là thấy mê… như con trai mê xe, con gái mê áo quần vậy đó. Có những cuốn brochure, nhìn 1 lần là nhớ