Tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn, thế nhưng thương hiệu Việt cần làm gì để vươn ra toàn cầu vẫn là bài toán đối