Tiếp thị “cá nhân hoá” không phải là tạo ra một chiến dịch chỉ xoay quanh một khách hàng, mà dùng các dữ liệu để mỗi thông điệp