Việc đo lường sự hài lòng của khách hàng là một công việc vô cùng quan trọng. Nó có thể giúp bạn giảm số lượng khách hàng không