Nội dung Thẻ thanh toán do ai phát minh, vào năm nào? Khái niệm về thẻ thanh toán? Phân loại thẻ thanh toán Quy trình thanh toán thẻ