Trong nền công nghiệp 4.0 hiện nay, vị thế mỗi quốc gia còn được xác định qua khả năng phát triển công nghệ, ngoài tiềm lực về kinh