Truyền thông thương hiệu bằng hình ảnh – Brand Photography là sử dụng hình ảnh để truyền tải câu chuyện, định vị, giá trị, tính cách khác biệt