Với sự xuất hiện và phát triển của công nghệ điện toán đám mây ở Việt Nam từ năm 2011 đến nay đã đem lại rất nhiều sự