Rectangular Marquee Tool và thay đổi sang chế độ Add To Selection để lựa chọn các phần của bức ảnh đã được tô màu Transparency

Rectangular Marquee Tool và thay đổi sang chế độ Add To Selection để lựa chọn các phần của bức ảnh đã được tô màu Transparency

Rectangular Marquee Tool và thay đổi sang chế độ Add To Selection để lựa chọn các phần của bức ảnh đã được tô màu Transparency

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.